ยินดีต้อนรับเข้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข้อสอบ O-NET ปี 2559
ชั้น ป.6 และ ม.3

วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559

นับเวลาถอยหลังสอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2